Thursday, August 27, 2009

Prayers to Christ and St. Phanourios the Great-Martyr

Deisis to Christ with the Most-Holy Theotokos and St. Phanourios the Great Martyr and Newly-revealed (http://pravicon.com/images/sv/s2032/s2032001.jpg)

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ.
(Ὑπο Ἰσιδώρας Μοναχῆς)
Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τοῦ φωτὸς ποιητὴς καὶ χορηγὸς ἡ πηγὴ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, παντός τε ἀγαθοῦ αἴτιος· τὸ τῆς χρηστότητος πλήρωμα καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας ἀνεξιχνίαστον πέλαγος· ὁ ποιῶν ἐξαίσια καὶ ἐνεργῶν θαυμαστὰ ἐν τοῖς Ἁγίοις σοῦ, δι᾿ ὧν δοξάζηται τὸ Ὄνομά σου τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ Παναγιον ὁ φανερῶν ἡμῖν ὁδοὺς σωτηρίας διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τῶν ἁγίων ἐντολῶν Σου Ἀγαθὲ καὶ καταυγάζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν τῷ ἱλαρῷ φωτί σου καὶ ἀνεσπέρῳ· ὁ θαυμαστῶν τὴν χάριν σου διὰ πάντων τῶν Ἁγίων σοῦ, τῶν ἐκλεκτῶν καὶ πιστῶν ταύτης οἰκονόμων, παντὶ τῷ ἐπικαλωμένῳ αὐτοὺς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ· ὁ διὰ τῆς παντουργικῆς σου δυνάμεως ἐνεργῶν τεράστια ἡμῖν καὶ παράδοξα, ὧν οὐκ ἐστὶν ἀριθμός· ὁ διὰ τοῦ Ἁγίου σοῦ Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανούς, ἀποκαλύπτων τὰ κεκρυμένα ἡμῖν καὶ φανερῶν αὐτὰ ἐν τάχει· ὁ διδάσκων ἡμᾶς τὸ αἰτεῖν πιστῶς ἐν ταπεινώσει, ἵνα πλουσίως δώῃς ὡς φύσει εὔσπλαγχνος καὶ πολυέλεος, ὁ θέλων δὲ πάντας σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, ὁ εἰπὼν ὅτι ἐγώ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή.Αὐτὸς καὶ νῦν, πανάγαθε Βασιλεῦ καὶ Κύριε τῶν ἁπάντων, ὑπὸ τοῦ Ἁγίου σοῦ τούτου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ θαυματουργοῦ δυσωπούμενος, ἔπιδε ἐφ᾿ ἡμᾶς τοὺς εὐλαβῶς αὐτὸν τιμῶντας καὶ πρέσβυν αὐτὸν πρὸς Σὲ δυνατὸν προβαλλομένους· καὶ δὸς ἡμῖν τὸν φωτισμὸν τῆς χάριτός σου· ἀξίωσον ἡμᾶς πορεύεσθαι ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου, τοῦ ἐπιγνῶναι τὸ θέλημά σου τὸ ἀγαθὸν καὶ τέλειον, φανέρωσον ἡμῖν ὁδοὺς σωτηρίας· ὑπόδειξον ἡμῖν τρόπους μετανοίας, ἵνα ἐν τούτοις εὐαρεστήσωμέν σοι, τὸ τῶν ψυχῶν ἡμῶν συμφέρον ἐργαζόμενοι· ἀποκάλυψον ἡμῖν τοὺς θησαυροὺς τῆς γνώσεώς σου, ἵνα τούτους ζητοῦντες, σοι προσπίπτωμεν ἐν πίστει, τῇ ἀενάῳ πηγῇ τῆς ζωῆς ἡμῶν· δίδαξον ἡμᾶς τὴν σὴν ἀλήθειαν, τὴν δὲ καρδίαν ἡμῶν ποίησον σκήνωμα φωτεινὸν τοῦ Πνεύματός σου τοῦ Ἁγίου καὶ δοχεῖον καθαρὸν τῆς χάριτός σου· ἵνα σὺν πᾶσι τοῖς ἀπ᾿ αἰώνων Ἁγίοις σου σὲ δοξολογῶμεν Φωτοδότα Κύριε τὸν ἐν αὐτοῖς ἐνδοξαζόμενον καὶ σοὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν προσκυνήσιν ἀναπέμπωμεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σοῦ Πνεύματι, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
(taken from: http://voutsinasilias.blogspot.com/2009/08/27_25.html; see the link for Engomia, Evlogitaria, and other offerings to the Saint, and see: http://voutsinasilias.blogspot.com/2009/08/27.html for the Akathist to the Saint; all of which are in Greek)
Icon of St. Phanourios the Great-Martyr and Newly-revealed of Rhodes - Commemorated on August 27th (Icon courtesy of www.eikonografos.com used with permission)
  
A Prayer to the Holy Great-martyr Phanourios (amateur translation)
(by Nun Isidora)
Master Lord Jesus Christ our God, the maker of light and source and fount of wisdom and knowledge, the cause of all that is good, the fullness of goodness and the incomprehensible sea of compassion, Who does excellent things and works wonders in His Saints, by whom Your magnificent and All-holy Name is glorified, Who reveals to us the ways of salvation by the knowledge of Your holy commandments, O Good One, and shines upon our souls with Your gladsome and un-waning light, You Whose grace is wondrous through all Your Saints, Your chosen and faithful stewards, to all those who call upon them with their whole heart, who through Your all-working power working awesome and paradoxical wonders, of which there is no number, Who through your Holy Great-martyr Phanourios the newly-revealed, revealed that which was hidden from us and reveals them speedily, Who teaches us to ask faithfully in humility, that richly You may give according to Your compassionate and all-merciful nature, Who wishes that all be saved and come to the knowledge of the truth, Who said that “I am the Way and the Truth and the Life”. Do therefore now, all-good King and Lord of all, by this Your Holy Great-martyr Phanourios the wonderworker whom we entreat, bestow upon us who faithfully honor him, an intercessor towards You armed with Your strength, and grant to us the illumination of Your grace, make us worthy to walk in the paths of Your commandments, to come to the knowledge of Your good and complete will, reveal to us the paths of salvation, show to us the way of repentance, that pleasing You through these, Who works what is beneficial to our souls, reveal to us the treasures of Your knowledge, that to those seeking these, we who entreat You in faith, make our heart the dwelling of Your bright Holy Spirit and a receptacle of Your grace, so that with all Your Saints from the ages we may glorify You O Light-giving Lord, who in these is glorified and to You do we offer up honor and worship, together with Your beginningless Father and Your All-holy and Good and life-giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen.

Icon of St. Phanourios (taken from: http://christopherklitou.com/icon_27_aug_phanourius.htm)

Prayer for the Blessing of the Phanouropita
O Lord, Jesus Christ, the Heavenly Bread, the munificent Bestower of the food that abideth unto eternity, the Giver of good things, Who through Elias didst cause miraculous sustenance to gush forth, the Hope of the hopeless, the Help of the helpless, and the Salvation of our souls: Bless these gifts and those who have offered them unto Thee, to Thy glory and in honor of the Great-martyr Phanourios, Grant, O Good One, unto those who have prepared these gifts [names may be inserted here] all Thine earthly and Heavenly good things. Gladden them in joy with Thy countenance, and show them the paths to salvation. Be swift to fulfill the requests of their hearts and their every wish, guiding them to the doing of Thy commandments, that in gladness and rejoicing they may forever hymn and glorify Thy most honorable and majestic Name, by the intercessions of the Most blessed Theotokos, of the holy, glorious Great-martyr Phanourios and of all Thy Saints. Amen.

Icon of St. Phanourios with scenes from his life and martyrdom (Icon courtesy of www.eikonografos.com used with permission)

Apolytikion (Troparion) - Tone 4
A heavenly song of praise is chanted radiantly upon the earth; the company of Angels now joyfully celebrateth an earthly festival, and from on high with hymns they praise thy contests, and from below the Church doth proclaim the Heavenly glory which thou hast found by thy labors and struggles, O glorious Phanourios.

Kontakion - Tone 3
Thou didst save the Priests from an ungodly captivity, and didst break their bonds by Divine power, O godly-minded one; thou didst bravely shame the audacity of the tyrants, and didst gladden the orders of the Angels, O Great Martyr. Wherefore, we honor thee, O divine warrior, glorious Phanourios.
(taken from: http://www.orthodox.net/saints/st-phanourios-life-hymns.html; see this link for the life of the Saint)

St. Phanourios the Great Martyr and Newly-revealed, holding the Holy Cross, the Candle, and the Phanouropita that is offered out of love in his memory and in thanksgiving for his intercessions to Christ (source)
  
Through the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy on us and save us! Amen!

12 comments:

Unknown said...

Thanks for putting that prayer here.

Unknown said...

Thank u

KatherineH said...

THANK YOU for keeping this site up!

Garry said...

Thank you Dear Agios Phanourios

Unknown said...

St. Phanourios Pray for us!

Unknown said...

Saint Phanourios pray for us.

Tonny said...

St. Phanourios Pray for us!

Unknown said...

His greatness, I hold forever in my heart and prayers.

Niko said...

Saint Phaourios Pray for Us. Help us find our passports. I know they are in our house. I put them in a place so I would not lose them. But I do not remember where that place is.
Saint Phanourios please help us.

Unknown said...

St. Phanourios, please intercede for my family and friends who need to find things: a buyer for their business, a passport, a new position with a good company, and, a better relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Please intercede for them, as we pray for the soul of your Mother, and, for all the souls of the Earth.

andy said...

Holy protector St. Phanourios, pray for us! Please help us find our lost kitty, Penn!

andy said...

Penn is home! Thank you, God! Thank you, St. Phanourios!